VERBOUWING 2007

Nieuwe cv en keukens 

januari 2007

 

Bewoners informatie avonden 

Op woensdag 7 maart 2007 heeft de Bo-Ex een informatieavond georganiseerd.

De keuze is uiteindelijk gevallen op cv met radiatoren, natuurlijke ventilatie en mechanische afzuiging.

Het doel van de avond was om iedereen te laten zien wat er in de woning gaat veranderen.

Tijdens deze avond waren de volgende uitvoerende bedrijven aanwezig:

 

Archiment , bouwbegeleiding

Feenstra , vervanging verwarming en ventilatiesysteem

Schreutelkamp , verwijderen en plaatsen keukenblokken

Mens-Zeist , aanbrengen ventilatieroosters en schilderwerk kozijnen

Duco , ventilatieroosters

Itho , HR afzuigkap

 

Tijdens de werkzaamheden zullen Ronald van Hoffe en Emiel van der Heijden van Archiment de bouwbegeleiding verzorgen. Bewoners kunnen bij hen terecht voor hulp en vragen tijdens de verbouwing.

Als compensatie voor de overlast heeft Bo-Ex alle woningen een tegemoetkoming EUR 250,- toegezegd.

Op 3 april heeft de Bo-Ex een 2e bijeenkomst georganiseerd om de keuze van centrale verwarming (met radiatoren) nader uit te leggen. Een aantal bewoners hadden hier nog vragen over. 

 

Proefwoning

Voor de Pasen werd de proefwoning nr.102 verbouwd. Ook wordt deze woning tot oktober gebruikt als tijdelijke kantoorruimte voor Archiment en lunchruimte voor overige werklieden.

Je kunt hier ook afdekmateriaal en verhuisdozen afhalen om je (keuken) spullen in te pakken.

 

Tijdens de werkzaamheden

De werktijden zijn van 07:30 - ca. 16:00u.

Circa 2 weken voor de werkzaamheden worden de woningen ingemeten.

Daar waar technisch mogelijk zal rekening worden gehouden met de huidige inrichting van de woning en voorkeuren van de bewoners.

Tijdens de werkzaamheden kun je gewoon in je woning blijven wonen. Er zullen wel 15 mensen tegelijk aan het werk zijn.

Het kan daarom zijn dat je het overdag even te druk vind en dan even uit de herrie en drukte wilt ontsnappen. 

Je kunt dan overdag gebruik maken van (de lege) woning nr. 82. Omdat je tijdens de werkzaamheden geen warm water hebt, kun je hier ook van de douche gebruik maken..

 

Spreekuur

Vanaf nu zal er wordt door Archiment ( Ronald van Hoffe en Emiel van der Heijden ) spreekuur gehouden worden in de modelwoning, Joke Smitplein 102. 

- maandagmiddag tussen 12:00 en 14:00 uur 

- vrijdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur.

Daarnaast is er ook een speciaal telefoonnummer dat bewoners kunnen bellen om vragen te stellen.

Dit nummer is: 06 4664 3446. Spreek de voicemail (antwoordapparaat) in. U wordt teruggebeld.

 

Planning

Eind oktober zullen alle woningen gereed zijn, 

De planning vind je  hier als bijlage (PDF). 

 

Pleinfeest

Op donderdag 19 juli 2007 is er op het plein een barbeque voor alle bewoners van het Joke Smitplein en alle werklieden die bezig zijn met de verbouwing van onze appartementen.

Vanaf 18.00 uur kunnen je o.a. voor een heerlijke hamburger of sateetje aanschuiven. Als alle woningen klaar zijn willen we in december een feest geven om 2007 voor iedereen feestelijk af te sluiten. Hierbij willen we een oproep doen voor degene die willen helpen om het feest te organiseren, alle hulp en ideeën zijn van harte welkom! 


De keuze

De voorbereidingen voor het vervangen van de luchtverwarmingsinstallatie zijn in mei 2005 door Bo-Ex opgestart. Tijdens deze voorbereidingsperiode is ook de kachelcommissie opgericht. (De kachelcommissie bestond uit bewoners en een afvaardiging van de bewonerscommissie)

 

Medio oktober 2005 worden de resultaten van de voorbereiding door Bo-Ex aan de kachelcommissie gepresenteerd. Tijdens deze presentatie worden de nieuwe ventilatie- en verwarmingssystemen besproken. De kachelcommissie is niet tevreden met het resultaat van de voorbereidingen en vraagt of er ruimte is voor suggesties en alternatieven. Bo-Ex geeft aan open te staan voor er zinvolle suggesties en alternatieven. 

 

Als criterium (eisenpakket) worden er enkele uitgangspunten vastgelegd. Aan deze uitgangspunten moet het nieuwe ventilatie- en verwarmingssysteem voldoen :

• Iedere bewoner heeft het warm, ongeacht verschillen in warmtebehoefte.

• In ieder vertrek is de temperatuur apart regelbaar.

• Een goede warmwatervoorziening.

• Het systeem moet energiezuinig zijn.

• Het systeem past in de huidige opstellingsruimte.

• Het systeem is geschikt voor alle woningen.

• Het systeem is flexibel. Indien de voorwaarden niet gehaald worden dit eenvoudig aan te passen is.

• Geen nadeel voor de gezondheid.

• Afzuigkap heeft voldoende capaciteit.

• Het systeem is gebruiksvriendelijk.

• Het systeem is storingsongevoelig.

• Het systeem is goed te onderhouden.

• Er is ervaring met het systeem opgedaan.

• Onderzoek alternatieve energiebronnen. (zoals zonnecellen).

 

In de periode die hierop vind er regelmatig overleg plaats tussen de kachelcommissie en Bo-Ex. Ook is in gezamenlijk overleg een technisch adviesbureau aan het onderzoeken welke systemen voldoen aan de vastgestelde uitgangspunten.

Tijdens een van de overleggen (februari 2006) merkt de kachelcommissie op dat het uitgangspunt gezondheid meer aandacht verdient. De reden voor deze aandacht is dat de kachelcommissie gezondheidsklachten van medebewoners heeft ontvangen. Ook merkt de kachelcommissie op dat er veel aandacht in de media is over een mogelijke relatie gezondheid en ventilatiesystemen. Bo-Ex geeft aan het gezondheidsaspect in de in de keuze voor het nieuwe ventilatie- verwarmingssysteem erg belangrijk te vinden.

In juli 2006 lopen de gesprekken door verschil van inzichten erg moeizaam tussen de kachelcommissie en de projectleider(s) van Bo-Ex. Als gevolg hiervan besluit de kachelcommissie de directie van Bo-Ex aan te spreken. Om met elkaar in gesprek te blijven wordt door de kachelcommissie en de directie van Bo-Ex gezocht naar oplossingen om zo een goede keus te maken voor een nieuw ventilatie- verwarmingssysteem. 

 

Tijdens het overleg met de directie van Bo-Ex worden de volgende afspraken gemaakt:

• De eerdere vastgestelde uitgangspunten blijven onveranderd.

• TNO beoordeelt alle eerdere opgestelde rapportages.

• TNO beoordeelt de vastgestelde uitgangspunten.

• TNO draagt alternatieven aan en stelt een eindrapport op.

 

Eind november 2006 overhandigd TNO zijn rapportage aan Bo-Ex. Hiervan gaat één exemplaar naar de bewonerscommissie. Vanwege de verschillende inzichten en meningen is het niet mogelijk om gezamenlijk een systeemkeuze te maken. Met dit gegeven neemt Bo-Ex zich voor zelf een besluit te moeten nemen welk voor systeem toegepast gaat worden. 

Eind december 2006 neemt Bo-Ex door alle uitgangspunten en de ventilatie- en verwarmingssystemen met elkaar vergelijken een besluit en kiest voor het enige systeem die voldoet aan alle vastgestelde uitgangspunten. Dit is het vraaggestuurde natuurlijke ventilatiesysteem en een c.v. ketel die met radiatoren de woning verwarmd.

 

De reden waarom luchtverwarmingssystemen afvallen is dat dit soort systemen niet voldoen aan de vastgestelde uitgangspunten. Op de volgende onderdelen scoren luchtverwarmingssystemen onvoldoende: 

• Geen regelbaarheid per vertrek.

• Voor luchtweggevoelige bewoners kan luchtverwarming gezondheidsproblemen opleveren. (gezondheidsaspect)

• Plegen van onderhoud is niet eenvoudig.

 

Ook besluit Bo-Ex geen keuze aan bewoners voor te leggen. Buiten de hierboven genoemde redenen genoemde is het niet mogelijk om twee systemen naast elkaar te laten functioneren. Technisch gezien kan dit wel maar de ruimte in de opstelruimte en in het bijzonder de verticale schachten ( dat is de ruimte waar de rookgaskanalen en luchttoevoerkanalen doorheen lopen naar het dak) zijn te klein om twee systemen naast elkaar goed te laten functioneren. Met dit als gegeven voldoen we niet aan het uitgangspunt dat het systeem in de opstellingsruimte moet passen.

 

Tot december 2006 is Bo-Ex met de kachelcommissie in gesprek geweest. Helaas was het door verschil van inzichten niet mogelijk een eenduidige systeemkeuze te maken. Door dit verschil (van inzichten) heeft Bo-Ex eind december 2006 eenzijdig een besluit genomen. Dit besluit is genomen op basis van het feit dat dit systeem als enige voldoet aan alle vastgestelde uitgangspunten en aan het rapport van TNO. 

 

Indien u vragen heeft over de besluitvorming en hoe deze tot stand is gekomen, dan kunt u zich wenden tot de heer Ron van den Heuvel. Hij is op werkdagen telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 030 282 72 72. 


Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatie 

7 maart 2007

 

Het DucoTronic System – CO2 is een Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem ‘VNV’ met gecontroleerde, natuurlijke luchttoevoer via de ventilatieroosters en centrale, mechanische luchtafvoer via de afvoerventilator. Het systeem zorgt voor een permanent evenwicht tussen luchttoevoer en -afvoer.

 

Het stemt de ventilatie af op de mate van luchtverontreiniging. Een sensor meet behalve de ruimtetemperatuur ook de CO2, een uitstekende graadmeter voor de luchtkwaliteit.

De roosters worden in het raam met het vaste glas geplaatst De ruit zal worden verwijderd, het rooster wordt dan op de nieuwe ruit geplaatst en zit dus aan de bovenzijde van het vaste glas. Het rooster komt over de volle breedte van dat glasdeel.

Er komt per rooster / ruimte 1 CO2 sensor, deze wordt op de wand geplaatst, op de gunstigste plek in de ruimte. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat deze niet te dicht naast de deur naar de hal komt, zodat er geen lucht vanuit andere ruimten langs het kastje blaast.

 

De lucht zal straks in de badkamer worden afgezogen en worden aangezogen middels een rooster in de badkamerdeur en overige deuren waar nodig.

 

Meer informatie:  www.duco.eu 


Nieuwe keukens 

7 maart 2007

 

Alle bewoners hebben inmiddels de definitieve keuze gemaakt voor hun nieuwe keuken. Dat viel niet mee, met zoveel keuze mogelijkheden. Gelukkig waren Ron van den Heuvel van de Bo-Ex en de firma Schreutelkamp aanwezig voor een deskundig advies tijdens de presentatie op het plein op 18 december 2006.

Om uw nieuwe Keller keukenblok met kastjes tijdig te kunnen bestellen heeft u destijds het keuzeformulier (PDF), al dan niet met koopopties, ingeleverd. Indien het aankoopbedrag hoger is dan € 200,00 kunt u ervoor kiezen om de betaling in twee termijnen te voldoen.

 

Schreutelkamp komt bij alle woningen de keuken inmeten, hieruit zullen eventuele afwijkingen blijken. De koopopties worden dan ook nog een keer met de bewoner(s) doorgenomen. Een vaatwasseraansluiting zal niet door de aannemer worden aangelegd. De bestaande aansluitingen zullen gehandhaafd blijven, dus ook niet worden verplaatst.

HR Itho wasemkap

 

Er wordt ook standaard een HR Itho wasemkap geplaatst. De HR-onderbouwkap is voorzien van de unieke luchtgordijnfunctie en daarom heeft deze kap dus een rendement van zo'n 80 à 90%.

 

Weigering keukenblok

Indien u geen nieuwe keukenblok wilt, heeft u dit op een weigeringformulier aan moeten geven. De Bo-Ex heeft bij weigering geen onderhoudsplicht meer en het is niet vanzelfsprekend dat het keukenblok tussentijds vervangen wordt. U dient ook de reden te vermelden van de weigering.